Termeni și condiții [Terms and conditions]

[RO]
Plasarea unei comenzi pe site-ul www.rstock.ro reprezintă acordul dumneavoastră cu termenii și condițiile din secțiunea „Cum comand”.

Confidențialitate
Informațiile furnizate către S.C. LEISTUNG CREATIVE&RESEARCH S.R.L. (prin site-ul www.rstock.ro) sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor), conform legilor în vigoare. S.C. LEISTUNG CREATIVE&RESEARCH S.R.L. nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți, nu încurajează spam-ul, și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora. Orice utilizator are posibilitatea să șteargă din bază de date adresa de e-mail furnizată.

Notă de informare privind protecția datelor personale
S.C. LEISTUNG CREATIVE&RESEARCH S.R.L., înregistrată la ANSPDCP cu Număr Registrul General: 22705 din data: 11/10/2019, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui website și are obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați. Datele dumneavoastră pot fi utilizate pe viitor în scopul efectuării operațiunilor de reclamă, marketing și publicitate și nu vor fi dezvăluite terțelor părti. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, la S.C. LEISTUNG CREATIVE&RESEARCH S.R.L., Șos. Olteniței, Nr. 59, Cam. 1, Popești-Leordeni, cod 077160, Județ Ilfov, sau prin email, către contact@leistung.ro.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, site-ul www.rstock.ro, administrat de S.C. LEISTUNG CREATIVE&RESEARCH S.R.L., are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Prețuri
Prețurile sunt actualizate periodic. Prețurile sunt afișate în lei, iar conversia în valută este estimativă.

Dreptul de autor
Produsele comercializate pe site-ul www.rstock.ro respectă legislația românească privind drepturile de autor. Toate elementele din acest site (texte și imagini) nu pot fi reproduse sau copiate de terți.
Dacă sesizați că www.rstock.ro a încălcat involuntar anumite drepturi de autor vă rugăm să ne transmiteți o sesizare în acest sens la adresa: contact@leistung.ro.

Detalii companie:
S.C. Leistung Creative&Research S.R.L.
Sediu social: Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, Nr. 59, Cam. 1, Judet Ilfov, 077160
CUI: 35139282 din data de: 19.10.2015
Nr. de ordine in registrul comertului: J23/3718/19.10.2015
Data eliberarii: 21.10.2015
Cod TVA: RO37354562
Cont bancar: RO10INGB0000999905354258
Deschis la: ING Office Balcescu[EN]
Placing an order on the website www.rstock.ro represents your agreement with the terms and conditions in the “How to order” section.

Privacy
The information provided to S.C. LEISTUNG CREATIVE & RESEARCH S.R.L. (through the website www.rstock.ro) are used only for the purpose for which they were introduced (making orders), according to the laws in force. SC LEISTUNG CREATIVE & RESEARCH S.R.L. does not provide your email address to third parties, does not encourage spam, and does not disclose data provided by its customers without their explicit consent. Any user can delete the provided email address from the database.

Information note on the protection of personal data
SC LEISTUNG CREATIVE & RESEARCH SRL, registered at The National Supervisory Authority for the Processing of Personal Data with General Registry Number: 22705 dated: 11/10/2019, processes the personal data provided by you through this website and has the obligation to administer safely and only for the specified purposes, the personal data you provide. Your data may be used in the future for advertising, marketing and advertising purposes and will not be disclosed to third parties. According to Law no. 677/2001, you benefit from the right of access, of intervention on the data, the right not to be subjected to an individual decision and the right to go to court. At the same time, you have the right to object to the processing of personal data concerning you and to request the deletion of data. To exercise these rights, you may address a written request to S.C. LEISTUNG CREATIVE & RESEARCH S.R.L., Sos. Olteniței, Nr. 59, Cam. 1, Popești-Leordeni, code 077160, Ilfov County, or by email, to contact@leistung.ro.
According to the requirements of Law no. 677/2001 for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, as amended and supplemented, and of Law no. 506/2004 on the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector, the website www.rstock.ro, administered by S.C. LEISTUNG CREATIVE & RESEARCH S.R.L., has the obligation to manage safely and only for the specified purposes, the personal data you provide us about you, a member of your family or another person.

Prices
Prices are updated regularly. The prices are displayed in lei, and the conversion into foreign currency is estimated.

Copyright
The products sold on the website www.rstock.ro comply with the Romanian legislation on copyright. All elements of this site (texts and images) may not be reproduced or copied by third parties.
If you notice that www.rstock.ro has inadvertently infringed certain copyrights, please send us a notification in this regard at: contact@leistung.ro.